Thẩm định nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP (đợt I năm 2022)

01/10/2021 07:53 305 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.