Chuyên mục cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025"

31/08/2021 14:23 106 lượt xem

Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025"

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ "Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" và Nghị quyết số 14 - NQ/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025", Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án số 56/ĐA-UBND).

Description: D:\Năm 2021\Cải cách hành chính\Tháng 8\Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận Hội nghị sơ kết CCHC 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Hồng Minh.jpg

                                                               Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận tại Hội nghị sơ kết CCHC 6 tháng đầu năm 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ảnh: Hồng Minh

Một trong những mục tiêu tổng quát của Đề án số 56/ĐA-UBND là Đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu cải thiện và thăng hạng bền vững Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DIGITAL INDEX).

Đề án xác định 6 nhiệm vụ: (1) Cải cách thể chế, (2) Cải cách thủ tục hành chính, (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, (4) Cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, (5) Cải cách tài chính công, (6) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và 8 giải pháp là: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến cơ sở, (2) Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, (3) Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, (4) Xây dựng, triển khai Đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, (5) Xây dựng Kế hoạch cải cách công vụ công chức trên địa bàn tỉnh bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ, (6) Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập, (7) Bố trí đủ nguồn lực tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính và (8) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính.

Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

Xem Đề án tại đây:

                                                                                                                                                                   

Dương Tuấn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập