Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
24/2023/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
73/2023/NĐ-CP 02/10/2023 Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
4306/BGDDT-NGCBQLGD 18/08/2023 Bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non, phổ thông
283/TB-VPCP 21/07/2023 Thông báo kết luận của PTT CP Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất BCĐ xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
21/07/2023 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
1084/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước ngành Nội vụ trong tỉnh Hà Giang
04/2023/TT-BNV 03/05/2023 Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bội Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không quan thi đối với cán bộ công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.
06/2023/TT-BVHTTDL 23/05/2023 Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
439/QĐ-TTg 25/04/2023 Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
03/2023/TT-BNV 30/04/2023 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 101) và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101.

Liên kết website

Thống kê truy cập