Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Về việc triển khai Thông tư 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ
1995/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2028/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020
15/HĐTD-TGV 29/09/2021 Thông báo lùi thời gian khai mạc và tổ chức tuyển dụng tại kỳ Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020
14/TB-HĐTD 29/09/2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020
1995/QĐ-UBND 28/09/2021 Về việc công bố TTHC được sửa đổi bổ sung, lĩnh vực Văn thu - Lưu trữ của Ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
261/QĐ-BCĐ 27/09/2021 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hà Giang
27/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang
26/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang
25/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Liên kết website

Thống kê truy cập